menu×
KİRALAMA KOŞULLARI

1) Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. 

2) Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  a. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
  b. Başka bir aracı veya romorkü çekmekte veya itmekte
  c. Yarış hız hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda
  d. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
  e. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,
  f. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında, 
  g. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada

3) Sözleşmenin düzenlendiği sırada C ve B segmenti araçlar için, kiralayanın 21 yaşını doldurmuş olması ve en az 2 yıllık geçerli ehliyet ibraz etmesi gerekir.

4) A Segmenti araçlarda kiralama yaşı minimum 25 olup, kiralayanın ehliyet süresi 5 yıldan fazla olmalıdır. Kiralayan en az iki adet geçerli kredi kartı ibraz etmek zorundadır.

5) Kiralayan, kiraya verenin haberi olmaksızın, araca herhangi bir şekilde cam filmi ve koruyucu takamaz ve kaplatamaz. Araç üzerinde orjinalliği bozacak şekilde bir değişiklik yapamaz. Aksi takdirde, araçtaki tüm tadilatların sökülmesi için yapılacak masraflar ve aracın iş  günü kaybı bedelleri kiralayanın depozitosundan tahsil edilir. Ayrıca bu ihlaller, kiralama sözleşmesinin tek taraflı olarak feshini gerektirir.

6) Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

7) Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

8) Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

9) Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleride ödemekle yükümlüdür.

10) Kiralayana araçla beraber teslim edilen, araç ruhsatı, stepne, kriko, bijon anahtarı, ecza çantası ve küllük gibi araçta bulunması gereken gereçler ve aksesuarların araç dönüşünde eksik ise bedel veya bedelleri kiralayandan tahsil edilir ve depozitosundan düşülür.

11) Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakten ve defaten ödenir ve araç kiralayana teslimine kadar geçen sürede kirada sayılır .

12) Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

13) Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

14) Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

15) Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

16) Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. 

17) Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

18) Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.

19) Kiralayan, kiraladığı aracı herhangi bir şekilde bir başkasına veremez veya kullanımına sunamaz. Sözleşmenin bu maddesini aykırı davranan kiracı ile yapılan kontrat, kiralayan tarafından tek taraflı feshedilir. Alınmış olan kira ve depozito iade edilmez. Ancak kiracı Falkon Ltd. Şti. yetkililerine önceden bildirmek suretiyle ek sürücü sözleşmesi yapabilir. Ek sürücünün ehliyet ve nüfus cüzdanı suretlerini şirket merkezine ulaştırmak zorundadır. Ek sürücü kullanımı ayrıca ücrete tabidir.

20) Kiralayan, kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uymaması durumunda cezai yollara başvurmaya, tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın, aracı derhal geri alabilir. Dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

21) Kiralayan kiraladığı aracı almış olduğu saate göre, kontrat bitiminde kararlaştırılan teslim gününde aynı saatte getirmek zorundadır. Üç saati geçen gecikmelerde tam gün ücreti alınır. Bu ücret depozitodan mahsup edilir ve kiralayana fatura edilir.

22) Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir.

23) Kiralayan araca uygun normlarda ve araç üreticisinin belirlemiş olduğu yakıt tipini kullanmak zorundadır. Kaçak veya norm dışı kullanılan yakıtlardan kaynaklanan arıza ve kalıcı hasarların bedelinin tazmini kiralayandan tahsil edilir. Enjektör, pompa ve tüm bakım ücretleri aracın yattığı günlerin toplam fiyatıyla beraber kiralayana fatura edilir.

24) Kiracı, kiraladığı aracın deposunda kalacak fazla yakıt ile ilgili kiralayandan herhangi bir bedel talep edemez.

25) Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

26) BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde akımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

27) TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, Falkon Rent A Car'a (Falkon Oto Kiralama)  bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

28) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

29) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

ÖDEME: Kiracı: geçerli fiat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder.

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır.

Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez.

Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bila itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır

Falkon Oto Kiralama


×